Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Primoris Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

obowiązująca od dnia 25.05.2018r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: Rodo) iPrimoris Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 2 (dalej: Primoris), informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników (Klientów) jest Primoris Sp. z o.o. (Administrator), z siedzibą w Rzeszowie (35-032), przy ulicy Zamkowej 2. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000267719 , NIP 8133482746, REGON: 180180755,
 • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Użytkowników (Klientów) Primoris można się skontaktować z Administratorem elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@primoris.pl lub pisemnie na adres: Primoris Sp. z o.o., ul. Zamkowa 2, 35-032 Rzeszów
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Primoris w następujących celach:
  • Obsługi rezerwacji oraz awarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Wypełnienia ciążących na Primoris obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. c RODO).
  • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Primoris, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług Primoris, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W pozostałych przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  • W celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Primoris (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych, sprzedażowych, rezerwacyjnych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Primoris;
  • W celu kierowania do Użytkowników (Klientów) przez Primoris treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Primoris (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
 • Dane osobowe Użytkowników (Klientów) Primoris będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 • Primoris będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  • W zakresie realizacji zawartej z Primoris umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Primoris, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Primoris przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  • W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Primoris, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Klientów sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkowników (Klientów) jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Użytkownik (Klient) może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
 • Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Primoris następującym kategoriom odbiorców:
  • Podmiotom przewidzianym w ustawie o imprezach turystycznych i powiazanych usługach turstycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in.agentom współpracującym z Primoris na podstawie umów agencyjnych, liniom lotniczym, przewoźnikom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), restauratorom, rezydentom, pilotom, ubezpieczycielom i innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Primoris, w tym na podstawie ustawy imprezach turystycznych i powiązanych usługach turstycznych - tzw. podmioty przetwarzające.
  • Innym podmiotom współpracującym z Primoris, o ile taki podmiot dysponuje zgodą Użytkowników na udostępnienie mu takich danych.
    
 • W związku z przetwarzaniem danych przez Primoris, Użytkownikom (Klientom) przysługują następujące prawa:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii tych danych.
  • Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych.
  • Prawo żądania usunięcia danych, w przypadku gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • Primoris nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Primoris są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych przez PRIMORIS w oparciu o prawnie uzasadniony interes PRIMORIS, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla PRIMORIS wiążący, chyba że PRIMORIS wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez PRIMORIS na podstawie zgody lub umowy, co oznacza iż Użytkownicy mają prawo żądać, by ich dane osobowe zostały przesłane przez PRIMORIS bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. g. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 • Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług przez Primoris.
 • Dane osobowe Użytkowników / Klientów zostały pozyskane bezpośrednio od nich w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy Klient nie dokonywał rezerwacji osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na rzecz Klienta.
 • Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Primoris, prosimy o kontakt mailowy: rodo@primoris.pl. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników (Klientów).

Aktualnie żaden z naszych konsultantów nie jest dostępny. Zostaw wiadomość wraz z danymi kontaktowymi - skontatkujemy się z Tobą, najszybciej, jak to możliwe.