Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Uczestników Imprez Turystycznych organizowanych przez Primoris Sp. z o.o.

Obowiązujące od dnia 01.04.2018

 • Wszyscy uczestnicy imprez zagranicznych organizowanych przez Primoris Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. objęci są ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy generalnej nr 201128 z dnia 16.08.2012 r. zawartej pomiędzy Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. a Primoris Sp. z o.o. w ramach ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podróże, wariant TRAVEL, zakres standard, rozszerzonego o ryzyko amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych, w zakresie kosztów leczenia za granicą - suma ubezpieczenia 20 000 EUR, następstw nieszczęśliwych wypadków - suma ubezpieczenia 20 000 PLN oraz bagażu podróżnego - suma ubezpieczenia 800 PLN. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zimowych imprez zagranicznych objęci są pakietem narciarskim - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do 10 000 EUR oraz sprzętu sportowego do 1 000 PLN. Dokładny rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w Umowie o udział w imprezie turystycznej.
 • Klient za dodatkową opłatą może wykupić:
  • podwyższenie sumy ubezpieczenia: koszty leczenia za granicą do 40 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków 20 000 PLN, bagaż podróżny 800 PLN,
  • podwyższenie sumy ubezpieczenia w pakiecie narciarskim: odpowiedzialności cywilnej do 30 000 EUR, sprzętu sportowego do 3 000 PLN,
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej do kwoty równej cenie imprezy ze 100% zwrotem,
  • rozszerzenie ubezpieczeń o następstwa choroby przewlekłej lub nowotworowej.
 • Zawierając Umowę o udział w imprezie turystycznej Klient deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że otrzymał przed zawarciem Umowy o udział w imprezie turystycznej, zapoznał się z treścią oraz akceptuje:
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 roku,
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej BEZPIECZNE REZERWACJE zatwierdzone uchwałą Nr 7/Z/2017 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 14.02.2017r. oraz
  • załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002r. pod nazwą "Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu” (w trosce o najlepsze warunki ubezpieczenia Tabela procentowa świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu zawarta w par. 16, pkt 3, ust. b) 2) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zostaje zastąpiona Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. Pod nazwą "Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu", co w wielu przypadkach nieszczęśliwych zdarzeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczenia NNW).
 • W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia (nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek), w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego, należy bezzwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym: Inter Partner Assistance Polska tel. +48 22 864 55 26, fax: +48 22 575 95 75, sms: +48 661 000 888, czynnym całą dobę, 7 dni w tygodniu. Centrum Alarmowe przejmie organizację wizyty lekarskiej, potwierdzenie kosztów leczenia, organizację transportu i innych świadczeń assistance służących pomocy Ubezpieczonego.
 • Zawierając Umowę o udział w imprezie turystycznej Klient oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że przystępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto Klient w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy zgadza się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mu świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym.
 • Okres ubezpieczenia
  • w przypadku imprez z dojazdem zorganizowanym:
   • ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, pomocy i ochrony prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy RP przy wyjeździe a kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do RP,
   • ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego i sprzętu sportowego rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży tj. z chwilą opuszczenia mieszkania przez ubezpieczonego, nie wcześniej niż od początku dnia określonego jako data rozpoczęcia imprezy w Umowie o udział w imprezie turystycznej (ochrona ubezpieczeniowa na terytorium RP obejmuje tylko pierwsze 24 godziny podróży), a kończy się z chwilą zakończenia podróży tj. z chwilą powrotu ubezpieczonego do mieszkania, nie później niż z upływem dnia określonego jako data zakończenia imprezy w Umowie o udział w imprezie turystycznej,
  • w przypadku imprez organizowanych "z dojazdem własnym uczestnika":
   • ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, pomocy i ochrony prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy RP przy wyjeździe, nie wcześniej niż na 24 godziny przed właściwym terminem rozpoczęcia imprezy wskazanym w Umowie o udział w imprezie turystycznej a kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do RP, nie później niż 24 godziny po właściwym terminie zakończenia imprezy wskazanym w Umowie o udział w imprezie turystycznej,
   • ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego i sprzętu sportowego rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży tj. z chwilą opuszczenia mieszkania przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż na 24 godziny przed właściwym terminem rozpoczęcia imprezy wskazanym w Umowie o udział w imprezie turystycznej, a kończy się z chwilą zakończenia podróży przez ubezpieczonego tj. z chwilą powrotu ubezpieczonego do mieszkania, nie później jednak niż 24 godziny po właściwym terminie zakończenia imprezy wskazanym w Umowie o udział w imprezie turystycznej,
  • w przypadku osób rozpoczynających podróż z kraju innego niż RP ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przy wszystkich rodzajach ubezpieczeń rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy kraju wyjazdu i kończy się w momencie przekroczenia tejże granicy przy powrocie;
  • w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania Umowy o udział w imprezie turystycznej, a kończy się w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej zgodnie z datą rozpoczęcia imprezy wskazaną w Umowie o udział w imprezie Turystycznej.
 • Klient został poinformowany oraz zobowiązuje się przekazać informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione do Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul.Przyokopowej 31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowym.
 • Zawierając Umowę o udział w imprezie turystycznej z Primoris Sp. z o.o. Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Primoris Sp. z o.o. z powodu uszczerbku na zdrowiu lub zgonu z powodu nieprawdziwego oświadczenia.
   

 

 

Aktualnie żaden z naszych konsultantów nie jest dostępny. Zostaw wiadomość wraz z danymi kontaktowymi - skontatkujemy się z Tobą, najszybciej, jak to możliwe.