Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Primoris Sp. z o.o.

obowiązujące od dnia 17.09.2014

I. Zasady ogólne

 • Primoris Sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem” zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
 • Prawa i obowiązki Klienta i Organizatora określa „Umowa o udział w imprezie” zwana dalej „Umową” wraz z „Warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Primoris Sp. z o.o.” zwanymi dalej „Warunkami uczestnictwa” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 z późniejszymi zmianami.

II. Zawarcie umowy

 • Imprezę turystyczną Klient może zarezerwować osobiście lub kontaktując się z Organizatorem telefonicznie lub drogą e-mailową.
 • Przy rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% należności za imprezę turystyczną.
 • Zawarcie Umowy z biurem Organizatorem następuje z chwilą zapoznania się z niniejszymi „Warunkami uczestnictwa” oraz podpisania przez Klienta i przedstawiciela Organizatora stosownego formularza umowy. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura Organizatora. Nie złożenie dokumentów w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 • Potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej lub elektronicznej Organizator wysyła po otrzymaniu zaliczki.
 • Osoba podpisująca Umowę bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w Umowie. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba podpisująca Umowę musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody ich opiekunów ustawowych.
 • Klient jest zobowiązany poinformować biuro o zmianie adresu, nazwiska, wymianie paszportu itp. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zaniedbania tego obowiązku.

III. Warunki płatności

 • Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za imprezę wg następujących zasad:
  • przy rezerwacji zaliczka w wysokości 30% ceny imprezy
  • do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy dopłata do 100% ceny imprezy
 • W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient zobowiązany jest do wpłaty całej należności na konto w dniu podpisania umowy.
 • Niedokonanie przez Klienta pełnej wpłaty należności za imprezę turystyczną w ustalonym terminie i wysokości, Organizator może potraktować jako rezygnację z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 • Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu, jeśli doszło do wzrostu kosztów transport, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych i morskich, wzrostu kursu walut. W okresie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.
 • Jeżeli cena wzrośnie o więcej niż 10%, Klient ma prawo anulować imprezę turystyczną i w pełni odzyskać wpłaconą kwotę. Warunkiem odzyskania wpłaconej kwoty jest anulowanie imprezy drogą elektroniczną lub faxem niezwłocznie po uzyskaniu przez Klienta informacji o wzroście ceny, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.
 • Punkty III ust.4 oraz ust. 5 nie dotyczą imprez oferowanych z „Gwarancją niezmienności ceny” - w takich przypadkach ewentualne podwyżki nie obejmą Klientów, którzy podpisali Umowy przed zmianą ceny.
 • Po każdorazowym dokonaniu płatności przelewem bankowym na konto Organizatora, Klient jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przelewu faxem lub drogą elektroniczną. Należne opłaty bankowe są ponoszone przez Klienta.

IV. Odpowiedzialność, straty i szkody

 • Klient (każdy uczestnik imprezy) jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wjeżdża.
 • Klient (każdy uczestnik imprezy) zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu.
 • Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Klienta.
 • Odpowiedzialność Organizatora jest wykluczona w przypadku:
  • szkód powstałych w wyniku czynów niedozwolonych i przestępstw, do których dojdzie w czasie realizacji imprezy, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, jak za działanie własne, np. kradzież
  • wystąpienia zjawiska siły wyższej
  • szkód wynikłych z działań lub zaniedbań klienta i osób mu towarzyszących
  • odmowy wydania paszportu lub wizy przez organy administracji państwowej i placówek konsularnych, w terminie uniemożliwiającym wzięcie udziału w imprezie
 • Organizator nie odpowiada za wady świadczeń, o których Klient wiedział w chwili zawierania umowy.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług takich jak np. wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów itp., które były oferowane Klientom na miejscu, a organizowane przez inne podmioty gospodarcze. Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje nawet wówczas, jeśli przedstawiciel Organizatora pośredniczył w sprzedaży tych dodatkowych usług.

V. Rezygnacja, zmiana rezerwacji, odstąpienie

 • W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu Klient ma prawo odstąpić od umowy. Rezygnacja może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia, a Klient zostaje obciążony indywidualnymi kosztami poniesionymi przez Organizatora w związku z organizacją imprezy oraz kwotą w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Organizatora wynikającej z rezygnacji Klienta.
 • Realizacja imprezy jest uzależniona od liczby zgłoszeń. Organizator powiadomi Klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W takim przypadku Klientowi zwracane są wszystkie wpłacone środki.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania Siły Wyższej (w szczególności: wojna, akty terroru, rozruchy i niepokoje społeczne, kataklizmy przyrodnicze, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zarządzenie władz, strajki, warunki pogodowe lub przyczyny techniczne powodujące zakłócenia w ruchu lotniczym oraz inne przyczyny niezależne od Organizatora). O zaistnieniu wyżej wymienionych warunków Organizator powiadomi niezwłocznie po ich zaistnieniu listownie, faxem lub drogą elektroniczną.
 • Klient ma prawo zmienić warunki umowy zawartej z Organizatorem do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zmiany mogą być dokonane w drodze porozumienia stron i wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu pisemnym przez Organizatora. Jeżeli Organizator nie zatwierdzi proponowanych zmian ważność zachowują wszystkie postanowienia umowy pierwotnej.

VI. Reklamacje

 • Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem wyjazdu należy zgłaszać niezwłocznie do przedstawiciela Organizatora, który jest zobowiązany do usunięcia ich na miejscu. Jeżeli reklamacje nie przyniosą skutku należy zgłosić je pisemnie do Organizatora imprezy w trybie określonym w pkcie VI ust. 2.
 • Klient może przedłożyć reklamację wraz z określeniem roszczeń w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Datą decydującą jest data nadania reklamacji w urzędzie pocztowym w formie listu poleconego lub data złożenia reklamacji w biurze Organizatora.
 • Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 • Jeżeli z ważnej przyczyny Klient nie skorzystał z poszczególnych opłaconych już usług, Organizator może przyznać zwrot jedynie części poniesionych kosztów i to w sytuacji, jeśli wykonujący usługę przekaże Organizatorowi kwotę pozostałą po wykonaniu usługi. Zwrot nie przysługuje, gdy w/w sytuacja dotyczy usług całkowicie nieistotnych.

VII. Zmiany w wykonywaniu umowy

 • Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami.
 • Organizator zastrzega sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do dokonania zmian w wykonaniu poszczególnych postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniają one charakteru umowy. Przez „nieuniknione przypadki” należy rozumieć, np. siłę wyższą, awarię środka transportu, zmianę ze względów bezpieczeństwa.
 • Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora nastąpiła zmiana programu imprezy bądź obiektu wykupionego przez Klienta, Organizator zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o tym samym bądź wyższym standardzie. W przypadku ich otrzymania Klientowi nie przysługuje rekompensata.
 • W sytuacjach skrajnych, np. wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania obiektu zakwaterowania z oferty, Organizator ma prawo w czasie trwania imprezy przekwaterować Klientów do innego obiektu zakwaterowania o tym samym bądź wyższym standardzie.
 • W przypadku braku możliwości zorganizowania świadczeń zastępczych, o których mowa w punkcie 3, Klientowi zostanie dokonany zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.
 • W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby mu towarzyszącej, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana. Organizator informuje Klientów o możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie. Warunki tego ubezpieczenia są dostępne u Organizatora.

VIII. Ubezpieczenie

 • Organizator zgodnie z wymogami Ustawy o usługach turystycznych zapewnia Klientom wyjeżdżającym za granicę ubezpieczenie w zakresie KL i NNW. Warunki ubezpieczenia, na których klienci są ubezpieczeni określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” będących załącznikiem do Umowy.
 • Każdy uczestnik imprezy może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenia na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższą niż warunki określone w "Szczegółowych warunkach ubezpiecznia".
 • Klient wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Ubezpieczycielowi danych osobowych Klienta i wszystkich osób towarzyszących mu w imprezie turystycznej w ramach listy osób ubezpieczonych.
 • W Umowie konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdających, tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr paszportu lub dowodu osobistego.
 • Zachęcamy do zakupu dodatkowego ubezpieczenia kosztów od rezygnacji lub przerwania uczestnictwa, które musi być zawarte w dniu podpisania Umowy. Możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia w następstwie chorób przewlekłych.
 • Szczegółowe warunki ubezpieczenia są stale dostępne w biurze sprzedającym imprezy i należy się z nimi zapoznać.

IX. Dojazdy antenowe - dotyczy imprez autokarowych wyjazdowych

 • Wyjazd główny odbywa się z Gliwic. Podczas dojazdów na terenie Polski (dojazdy antenowe) możliwy transport busem lub autokarem klasy turystycznej. Przesiadka do właściwego autokaru odbywa się w Gliwicach.
 • Trasa połączeń na terenie kraju jest tak zaplanowana, aby nie wydłużać dojazdu do Gliwic - dojazdy antenowe realizowane są głównie na trzech trasach:
  • Rzeszów - Tarnów - Kraków - Katowice - Gliwice
  • Warszawa - Łódź - Piotrków Tryb. - Częstochowa - Katowice - Gliwice
  • Wrocław - Opole - Gliwice
 • Planowane godziny odjazdów z poszczególnych miast określone są w programie imprezy. Podane godziny mogą ulec zmianie np. z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub utrudnień w ruchu.
 • Realizacja połączeń antenowych zależy od liczby chętnych na dojazd z poszczególnych miast. Organizator zatwierdza trasę przejazdów, realizację połączeń antenowych oraz godziny i miejsca zbiórek najpóźniej na 21 dni przed wyjazdem. W przypadku gdy dany dojazd antenowy określony w Umowie z Klientem jest realizowany Organizator nie pobiera od Klienta dodatkowych opłat chyba, że w Umowie określono inaczej. W przypadku gdy dany dojazd antenowy określony w Umowie z Klientem nie jest realizowany ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych Klientowi nie przysługuje rekompensata, ani zwrot kosztów dojazdu.
 • Przejazdy antenowe mogą odbywać się bez pilota przewozowego.

X. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem imprez objętych niniejszymi warunkami uczestnictwa jest Primoris Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zamkowa 2, 35-032 Rzeszów, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000267719.
 • Klient i inni uczestnicy imprezy są zobowiązani zastosować się do poleceń przedstawiciela Organizatora.
 • Przykładowe pakiety zawarte w katalogach oraz na stronie internetowej Organizatora nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wiążące oferty powstają i są przedstawiane Klientowi indywidualnie, każdorazowo po złożeniu zapytania ofertowego z uwzględnieniem preferencji Klienta.
 • Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 z późniejszymi zmianami.
Aktualnie żaden z naszych konsultantów nie jest dostępny. Zostaw wiadomość wraz z danymi kontaktowymi - skontatkujemy się z Tobą, najszybciej, jak to możliwe.